Tietosuojaseloste

Tässä kuvataan Cyclos Kuusamo ry:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Cyclos Kuusamo ry
Osoite: Punaisentorintie 12B 93600 Kuusamo
Sähköposti: info(at)cycloskuusamo.net
Yhteyshenkilö: seuran sihteeri/rahastonhoitaja

Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilötietoja (”Rekisteröity”).

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana (”Järjestelmä”). Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen sekä seuran sääntöjen mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn kotipaikka (osoitetiedot)
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen Järjestelmään (Excel-taulukko), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi (sihteeri/rahastonhoitaja ja puhteenjohtaja). Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Cyclos Kuusamo ei siirrä jäsenien henkilötietoja muille palveluntarjoajille. Kuitenkin, mikäli seura järjestää tapahtuman tai kilpailun, seura voi julkaista tulokset nettisivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan tai paikallislehdessä. Osallistuja voi tällöin erikseen kieltää henkilötietojensa käytön kohdassa ”Yhteydenotot” mainitulla tavalla.

Mikäli jäsen ilmoittautuu muiden yhdistysten tai toimijoiden tapahtumiin tai kisoihin, henkilötietojen käsittely on kyseisen rekisterin ylläpitäjän vastuulla.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhdistys ei siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän  tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info(at)cycloskuusamo.net. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Cyclos Kuusamo ry
Sihteeri
Punaisentorintie 12B
93600 Kuusamo

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.